Menu
The Days of Anger

The Days of Anger

Composer Paul Lovatt-Cooper
Duration 20 min. 20 sec.
Difficulty 5 : Difficult

Description

The Days of Anger is geschreven in opdracht van de christelijke muziekvereniging Jouster Fanfare uit Joure. Het orkest, o.l.v. Siemen Hoekstra, komt uit in de eerste divisie van de KNMO.

Days of Anger gaat over de periode van ketterij en vervolging. Het beschrijft het wrede lot dat mensen elkaar aan kunnen doen. Het is een verhaal over lijfsbehoud, angst, groepsdruk, vrijheid en recht. Een van de thema’s in het werk is dan ook het Dies Irae van Hector Berlioz (dag des oordeels). Hoewel het een geschiedenisverhaal is, is het net zo goed een verhaal van nu. Hoe reageert een mens op nieuwkomers, hoe ver ga je uit lijfsbehoud?

 

Totstandkoming

De Jouster Fanfare heeft het jaar van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden aangegrepen om een groot project op te zetten. Daarbij werd van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de wens te realiseren het fanfarerepertoire uit te breiden.

In het zogenaamde Under de Toer-project werden verenigingen gestimuleerd vernieuwend aan de slag te gaan met de verhalen rond de plaatselijke kerktoren. Hiervoor was een geschiedenisverhaal voorhanden dat zich er uitstekend voor zou lenen om muzikaal vertolkt te worden. Een van de pijlers van het project was dat er een Europese component in moest zitten. Hierdoor kwam vrijwel onmiddellijk de Britse componist Paul Lovatt-Cooper boven drijven. Deze eigentijdse brassbandcomponist heeft bewezen dat hij in staat is zeer verhalend, noem het filmisch, te schrijven. De aansprekende fanfarebewerking Fire in the Blood van Lovatt-Cooper, werd eerder al met vuur uitgevoerd door de Jouster Fanfare. Zou het niet baanbrekend zijn als deze componist nu eens voor fanfare zou gaan schrijven?

 

Compositie met zang

De keuze voor deze componist bleek een gouden greep.  In nauwe samenwerking met dirigent Siemen Hoekstra wist Cooper het verhaal, onder de juiste voorwaarden, om te vormen tot een muzikaal topwerk. De wens van Hoekstra om zang toe te voegen aan het stuk is daarbij gehonoreerd. Door de subtiele verwerking van deze zangstemmen heeft Cooper het werk een bijzondere meerwaarde gegeven.

Het werk kan dan ook uitgevoerd worden met koor en solisten. De baritonstem vertegenwoordigt de vader (Dieter) in het verhaal, een jonge sopraan het kind.

De compositie is tevens uitvoerbaar zonder zang.

 

Suggestie voor uitvoering

Het verhaal dat als uitgangspunt is gebruikt voor dit werk is geschreven door Sieger Bijsterveld. Het is een monoloog van de grietman Hobbe van Baerdt: hij personificeert het recht en heeft daardoor een cruciale rol. Hij komt in gewetensnood nadat hij moet kiezen tussen het lot van een individu (Dieter) of de druk van de massa. De monoloog kan gebruikt worden om het werk in te leiden. Het verhaal leent zich er uitstekend voor met beelden ondersteund te worden. Het volledige verhaal kan opgevraagd worden bij de Jouster Fanfare via secretaris@jousterfanfare.nl.

 

Samenvatting

Er heerst onrust in Europa. Een waanzin heeft Europa in zijn greep. Duizenden mensen vallen er aan ten prooi. Het is de tijd van de heksenvervolgingen. Vooral in Zuid-Duitsland en de Alpen is de gekte groot. Nederland is nog vrij veilig en daarmee een toevluchtsoord voor vele mensen die beschuldigd worden van hekserij.

In deze tijd woont Dieter met zijn vrouw en zoontje in een grote stad in Duitsland. Hij heeft een goed leven en runt samen met zijn vrouw een succesvolle apotheek. Zieke mensen komen van heinde en verre bij Dieter voor hulp. Een concurrerende apotheker is echter jaloers op het succes van Dieter en beschuldigt Dieters vrouw van hekserij. Het onbezorgde leven van Dieter zal snel veranderen…

Het begin van het stuk is ‘unheimisch’. Er is spanning. Enkele thema’s van het werk zijn al voorzichtig te horen. Er wordt geroddeld: ”Heb je het gehoord? Ze zeggen dat Dieters vrouw een heks is (opening)”. Dieter en zijn vrouw zijn zich nog niet bewust van gevaar. Ze houden intens van elkaar en hun zoon. Ze hebben een goed leven (C). Dan wordt de opdracht gegeven om Dieters vrouw op te pakken voor hekserij (maat 47). Verschillende solisten bevestigen vooralsnog het goede leven voordat de dreiging (F) voelbaar is, en uitmondt in een heksenjacht(G). Dieters vrouw wordt opgepakt door een boze menigte. De gang naar de rechtzaal wordt ingeleid door het Dies Irae bij K. Bij L zijn we in de rechtzaal. De rechtszaak tegen Dieters vrouw begint. We horen de angst en het verdriet van Dieters zoon (M). Hoe zal het vonnis verlopen? Maar ook de herinnering naar goede tijden, vertaald door de trompet, zijn hier te horen (O). Donkere wolken pakken zich samen (P), opgevolgd door het oordeel van de rechtbank. Schuldig! (Q). Dan is het Dies Irae weer te horen (S) en wordt het tragische vonnis, de brandstapel, bekrachtigd. Angst, paniek, pijn en verdriet. Dieter kan in alle onrust met zijn zoon vluchten. Maat 251/V; Dieter is alleen met zijn zoon (bugelsolo). Zijn verdriet is voelbaar (baritonsaxsolo).

Dieter en zijn zoon gaan op zoek naar een nieuw leven (X). Het thema van de zoon van Dieter is te horen (BB) evenals de rotsvaste liefde voor elkaar (CC). Dieter zingt zijn zoon dan ook toe (EE). Hij belooft zijn zoon dat hij altijd veilig zal zijn bij hem (You are save with me). Vervolgens lacht het leven Dieter en zijn zoon weer toe (FF). Ze bouwen een nieuw leven op in een nieuw land en wonen afgezonderd van het dorp in een kleine eenvoudige woning. Ook in Nederland weten de mensen Dieter te vinden voor raad en advies bij ziekte. Dieter maakt voor mensen kruidendrankjes.

Er zijn een aantal koeien gestorven. Roddels! (KK) Wie heeft het gedaan? Heeft Dieter de koeien vergiftigd? Is hij een heks/tovenaar? (LL) Was zijn vrouw ook niet een heks? Heksenjacht! (NN) Een boze menigte gaat op weg naar het huis van Dieter. Er heerst angst, paniek en boosheid. Dieter wordt opgepakt. Dieters zoontje is in alle hectiek weggevlucht. Dieter komt voor de rechtbank en vertelt zijn verhaal (RR). De rechter spreekt hem vrij. Hij gaat daarop zo snel mogelijk naar zijn huis (YY). Dit is tot zijn ontsteltenis afgebrand. De paniek slaat hem om het hart; Waar is mijn zoon!!!! Het koor zingt: “Boy, where is the boy?? Where has he gone?  Where can he be? Where is he? Oh no!” Dieter zingt: “My God! Where is my son! My Son Just Shout out to me! Just Shout out to me!? My Son…My boy…My son…“

Uniek aan het werk is dat er nu gekozen kan worden uit slot 1 of slot 2.

 

Ending 1: Groots en meeslepend slot, instrumentaal.

Ending 2: Klein en verstild slot met zang. Dieters zoon zingt hem toe vanuit de hemel. Het is goed vader, maak je geen zorgen. Ik ben veilig. (My Father, just look towards the sky, I’m safe up here, heaven-heaven, I’m here…)

 

The Days of Anger was commissioned by Jouster Fanfare from Joure (Holland) conducted by Siemen Hoekstra.
The Days of Anger is about the period of heresy and persecution. It describes the cruel fate that people can do to each other. It is a story about body preservation, fear, peer pressure, freedom and justice. One of the themes in the work is therefore the Dies Irae (judgment day) also quoted by Hector Berlioz in his Symphonie Fantastique. While it's a history story, it's just as much of a story today. How does a person react to newcomers, how far do you go from conservation?

The Jouster Fanfare has used the year of the Capital of Culture Leeuwarden to set up this large project. The opportunity was taken to realize the wish to expand the band repertoire with this new piece.
In this project, associations were encouraged to work innovatively with the stories surrounding the local church tower. There was a history story for this that would lend itself perfectly to being musically interpreted. One of the pillars of the project was that it should have a European component. This almost immediately brought the British composer Paul Lovatt-Cooper in the picture. This contemporary brass band composer has proven that he is capable of writing very narrative, almost cinematic scores. Lovatt-Cooper's appealing brass band adaptation Fire in the Blood was previously performed with fire by the Jouster Fanfare. Wouldn't it be groundbreaking if this composer started writing a new piece?

The choice for Paul Lovatt-Cooper turned out to be a golden choice. In close collaboration with conductor Siemen Hoekstra, Cooper managed to transform the story into a musical masterpiece under the perfect conditions.

Performance notes.
The story that was used as the starting point for this work was written by Sieger Bijsterveld. It is a monologue of Hobbe van Baerdt: he personifies law and therefore has a crucial role. He is in a state of conscience after having to choose between the fate of an individual (Dieter) or the pressure of the masses.

Summary
There is unrest in Europe. Madness has gripped Europe. Thousands of people fall prey to it. It is the time of the persecution of witches. The craziness is especially high in Southern Germany and the Alps. The Netherlands is still quite safe and therefore a refuge for many people accused of witchcraft.
During this time Dieter lives with his wife and son in a big city in Germany. He has a good life and runs a successful pharmacy with his wife. Sick people come to Dieter for help from far and wide. However, a competitive pharmacist is jealous of Dieter's success and accuses Dieter's wife of witchcraft. Dieter's carefree life will change soon ...
The beginning of the piece is "uncanny." There is tension. Some themes of the work can already be heard with caution. There is gossip: "Did you hear it? They say Dieter's wife is a witch (opening) ”. Dieter and his wife are not yet aware of danger. They love each other and their son intensely. They have a good life (C). Then the order is given to arrest Dieter's wife for witchcraft. Various soloists are still confirming the good life before the threat (F) is felt, and results in a witch hunt (G). Dieter's wife is arrested by an angry mob. The corridor to the courtroom is initiated by the Dies Irae at K. At L we are in the courtroom. The lawsuit against Dieter's wife begins. We hear the fear and sadness of Dieter's son (M). How will the verdict proceed? But the memory of good times, translated by the flugel horn, can also be heard here (O). Dark clouds gather (P), followed by the court's judgment. Guilty! (Q).

Then Dies Irae can be heard (S) again and the tragic verdict, the stake, is confirmed. Fear, panic, pain and sorrow. Dieter can flee in peace with his son. Dieter is alone with his son (cornet solo). His grief can be felt (Eb bass solo).
Dieter and his son search for a new life (X). The theme of Dieter's son can be heard (BB) as can the rock-solid love for each other (CC). Dieter therefore sings to his son (EE). He promises his son that he will always be safe with him (You are save with me). Then life Dieter and his son smile (FF) again. They build a new life in a new country and live in a small simple house, separated from the village. People in the Netherlands also know how to find Dieter for advice and advice in the event of illness. Dieter makes herbal drinks for people.
A number of cows have died. Gossip! (KK) Who did it? Dieter poisoned the cows? Is he a witch / wizard? (LL) Wasn't his wife a witch too? Witch hunt! (NN) An angry crowd heads for Dieter's house. There is fear, panic and anger. Dieter is arrested. Dieter's son has fled in all hectic. Dieter comes to court and tells his story (RR). The judge acquitted him. He then goes to his house (YY) as soon as possible. This burned to his dismay. Panic strikes him; Where's my son !!!! “Boy, where is the boy ?? Where has he gone? Where can he be? Where is he? Oh no! ” Dieter sings, "My God! Where is my son! My Son Just Shout out to me! Just Shout out to me !? My Son ... My boy ... My son ... "
The work ends with a  grand and compelling ending.

 

Files

Product successfully added to your cart.